S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular:


S. 1) Tanıtma Fonuna sunmak üzere proje hazırladım. Ne zaman başvuru yapabilirim?
C. 1) Projenizin başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce Temsilciliğimize sunulması gerekmektedir. Aksi halde projeniz iade edilecektir. 

S. 2) Projemi kaç nüsha olarak teslim etmem gerekir?
C. 2) Bir nüshası asıl belgelerden oluşan ve 4 nüshası asıl belgelerden oluşturulmuş kopya olmak üzere toplam 5 takım halinde teslim edilmesi gerekir. Aksi halde projeniz iade edilecektir.

S. 3) Projemin durumunu nasıl takip edebilirim?
C. 3) Tanıtma Fonunun alacağı kararlar doğrultusunda, Temsilciliğimiz tüm proje sahiplerine yazılı bildirim yapmaktadır. Gerekli olan durumlarda Temsilciliğimiz proje sahipleri ile irtibata geçmektedir. 

S. 4)Tanıtma Fonuna 1 yılda kaç  proje başvurusunda bulunabilirim?
C. 4) Fon Temsilciliklerinin bulunduğu Bakanlıklar ve Kurumlar dışındaki proje sahipleri, Fon’dan destek talebiyle bir sene içerisinde en fazla 3 (üç) proje için başvuruda bulunabilirler.

S. 5) Zamanında sunmuş olduğum proje Usul ve Esaslarınızda yer alan şekil şartlarını taşımadığı tarafıma bildirilip projem iade edildiğinde ne yapmalıyım?
C. 5) Zamanında Fon Temsilciliklerine iletilen; Usul ve Esaslarda yer alan şekil şartlarına taşımayan projelerin eksikliklerinin giderilmesini müteakiben 20 (yirmi) iş günü içinde Temsilciliğimize gönderilmesi gerekmektedir. Verilen bu süre içerisinde eksiklikleri giderilerek tekemmül ettirilmediği takdirde, süresi içinde müracaat edilmemiş kabul edilerek proje sahibine iade edilir.

S. 6) Proje dokümanında projenin gelir ve giderlerinin tamamının belirtilmesi zorunlu mudur?
C. 6) Zorunludur. Bu bağlamda proje sahipleri;
a) Katılımcılardan ücret talep edildiği halde, proje bütçesinde bu ve vb. hususları, 
b) Başvuru tarihinden önce Fon dışında destek talebiyle müracaat ettikleri diğer (kamu veya özel) kurumları, (henüz destek sağlanmasa bile) proje belgelerinin Girdiler kısmında, 
c) Başvuru tarihinden sonra ise projeye destek veren (kamu ve özel) bütün kurumları projenin sonuç raporunda, bildirmedikleri takdirde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları gerekçesiyle, projelere destek sağlanan tahsisattan ödenmeyen kısım Fon’a iade alınacak ve proje sahiplerinin müteakip başvuruları takip eden 3 (üç) yıl işleme alınmayacaktır. 

S. 7) Proje dokümanlarında belirttiğim faaliyetleri, yine proje dokümanında belirttiğim tarih ve şekilde mi gerçekleştirmeliyim? 
C. 7) Evet, aksi takdirde Fon’dan tahsis edilen tutarlar ödenmez.

S. 8) Zorunlu nedenlerle proje dokümanı içeriğinde ve proje tarihinde değişiklik yapılması gerektiğinde ne yapmalıyım?
C. 8) Bu hususta Kurul Kararı istihsalini talep eden bir dilekçe, proje dokümanlarında belirtilen faaliyet süreleri dolmadan Temsilciliğimize iletilmelidir. Temsilciliğimiz, uygun bulduğu takdirde, bu talebi vakit geçirmeden Genel Sekreterliğe görüşü ile birlikte iletir.
-Yıl değiştirmeyen değişiklik talebinin kabul edilip edilmemesi Temsilciliğimiz yetkisindedir. Ancak Temsilcilik karar vermeden de Kurul Kararı isteyebilir.  
-Süresinde iletilmeyen değişiklik talepleri, Temsilciliğimiz tarafından kabul edilmez ve Kurula sunulmak üzere Genel Sekreterliğe gönderilmez. Bu tür talepler doğrudan Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğine iletilmelidir.

S. 9) Tanıtma Fonunca destek sağlanan projemde Fon logosunu kullanmak zorunlu mudur? 
C. 9) Projelerine destek sağlanan proje sahipleri, Fon’un logosunu tüm ilan, reklam ve broşürlerinde kullanmak zorundadır.

S. 10) Kurul gündeminde olan, henüz destek sağlanmamış projemde Fonun logosunu kullanabilir miyim? 
C. 9) Projelerine destek sağlanmayan proje sahipleri, Fon’un logosunu Başkanın veya Genel Sekreterin izniyle kullanabilir. 

S. 11) Projemin Kurul Kararı ile nihayete ermesi, destek ve yardım sağlanması halinde avans alabilir miyim? 
C.11) Fon’dan yardım/tahsis edilen tutarların, projelerin nihayete ermesinden sonra kullanılması esas olmakla birlikte; proje sahipleri yardım/tahsis edilen bedelin %75’i kadar avans kullanabilirler, ancak kamu kurumu dışındaki proje sahipleri kullanacakları avans miktarı kadar şartsız süresiz ve kesin teminat mektubu sunmak zorundadırlar. Proje sahiplerince kullanılacak avansların 3 ay içerisinde ödeme evrak fatura vs belgeleri ile Temsilciliğimize göndermeleri kullanmadıkları avans kısmın ise iade etmeleri zorunludur.

S. 12) Kurul Kararı ile projem onaylandı. Projemi faaliyet takvimine uygun şekilde uyguladım. Faturalarımı ne zaman düzenlemeliyim?
C.12) Vergi Usul Kanununun 231’inci maddesinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, faaliyetin gerçekleştirilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde düzenlenmeyen faturalar ödenmez.
- Ancak 7 (yedi) gün içinde düzenlenmeyen faturalar; ilgili Vergi Dairesine bildirilip gecikmeye ilişkin ceza ödendikten sonra ceza tahsil belgesi ile birlikte ibraz edilirse, ödeme yapılır. 
-Faaliyet Takvimi alınan projelerde ödeme evraklarında aranan 7 (yedi) gün içerisinde düzenlenme şartı, Faaliyet Takvimindeki ilgili faaliyetin tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Farklı sorular için aşağıdaki adresimize e-posta gönderebilirsiniz
tanitmafonu@kulturturizm.gov.tr