Proje Aşamaları

Temsilciliğimize sunulan projeler aşağıdaki aşamalardan geçmektedir. Temsilciliğimize başvuru yapmak isteyen proje sahiplerinin ilgili aşamaları dikkatle incelemeleri tavsiye edilir.  

1) Taslak Aşaması
Proje sahibi tarafından başvuru tarihini etkilemediği takdirde, istenildiği kadar değişikliğin yapılabileceği aşamadır. Bu aşamadan sonra projenizde değişiklik yapamazsınız.

2) Ön İnceleme Aşaması
Projelerin sistem üzerinden ilgili proje uzmanı tarafından incelendiği aşamadır. Bu aşamada proje başvuruları düzeltilmek üzere iade edilebilir, reddedilebilir veya kabul edilebilir. 

Düzeltilmek üzere iade edilen projeler verilen süre içinde düzeltildiği takdirde, ikinci bir incelemeye tabi tutulacaktır. Gerekli düzeltmeler yapıldıysa başvuru kabul edilerek bir sonraki aşamaya geçilir. Ancak, gerekli değişiklikler verilen süre içinde yapılmadıysa proje başvurusu reddedilir. 

Bu aşamada başvurusu kabul edilen proje sahipleri, verilen sürede proje dosyalarını fiziki olarak Temsilciliğimize ulaştırır. Her ne sebeple olursa olsun, verilen sürede Temsilciliğimize ulaşmayan proje başvuruları reddedilmiş sayılarak sahibine iade edilir.

3) Nihai İnceleme Aşaması 
Bir önceki aşama sonrası Temsilciliğimize gönderilen proje dosyaları, sisteme yüklenen bilgi ve belgelerle karşılaştırılır. Herhangi bir eksiklik veya hata yoksa, başvuruları kabul edilmiş sayılarak, diğer işlemlere geçilir. 

Ancak, Temsilciliğimize ulaşan resmi evraklar ile sisteme yüklenen bilgi ve belgeler arasında tutarsızlık var ise, proje reddedilir. 

4) Kurul Gündemi Aşaması
Temsilciliğimize ulaşan proje başvuruları, Temsilciliğimiz tarafından Tanıtma Fonu mevzuatı uyarınca değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunda Temsilciliğimizin olumlu veya olumsuz görüşü eklenerek, Tanıtma Fonu Kurulu gündemine alınması talebi ile Genel Sekreterliğe gönderilir. Genel Sekreterliğe ulaşan projeler, bir kez daha değerlendirilir ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına görüşe gönderilir. 

Gündeme alınan projelere destek verilip verilmeyeceğine Tanıtma Fonu Kurulu tarafından karar verilir. Destek verilmesi uygun görülmeyen projeler, sahibine bilgi verilerek kapatılır.   

5) Uygulama Aşaması
Proje sahibi tarafından proje dosyasında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihine göre projenin uygulandığı aşamadır. Tanıtma Fonu Kurulu Kararı ile desteklenmesi uygun görülen proje sahipleri ile Temsilciliğimiz arasında protokol imzalanır. Projenin, Tanıtma Fonu mevzuatına, proje dosyasına ve protokole uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

6) Ödeme Aşaması
Projelerini Tanıtma Fonu mevzuatına, proje dosyasına ve protokole uygun olarak gerçekleştiren proje sahipleri, ilgili bilgi ve belgeleri sisteme kayıt eder. Yapılan ön inceleme neticesinde, herhangi bir eksik ve/veya hatalı husus tespit edilirse proje sahibine belirli bir süre verilir ve bu sürede ilgili eksik ve/veya hatalı hususların giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde ilgili eksik ve/veya hatalı hususları düzeltmeyen proje sahibine ödeme yapılmaz. 

Gerekli düzeltmeleri yapan proje sahiplerinden belgelerin aslının Temsilciliğimize fiziken gönderilmesi istenir. Temsilciliğimize fiziken gönderilen bilgi ve belgeler tekrar incelemeye tabi tutulur. Sisteme yüklenen bilgi ve belgeler ile Temsilciliğimize fiziken gönderilen bilgi ve belgeler arasında tutarsızlık olması durumunda proje sahibinin gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu kararı ile ödeme yapılmaz. 

Yapılan inceleme sonucunda, projelerini Tanıtma Fonu mevzuatına, proje dosyasına ve protokole uygun olarak gerçekleştiren proje sahiplerine kısmi veya tam ödeme yapılır.

7) Kapama Aşaması
Ödemesi gerçekleştirilen veya sağlanan desteği geri alınan proje dosyaları, Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğine bilgi verilerek Sayıştay Başkanlığının denetimine sunulmak üzere kapatılır.